Mamy jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020


Przyjmujemy także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne, które jest obowiązkowe dla dzieci w wieku 6 lat

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem dwujęzycznym. Język angielski jest we wszystkich grupach językiem używanym równorzędnie z językiem polskim w ciągu całego dnia.

 

 


 

  "W żadnym innym okresie życia poza dzieciństwem człowiek nie poznaje szybciej i zachłanniej, w żadnym nie wzrasta intensywniej w sensie dzielenia się obowiązkami i działania. Dziecko ma chęć i możliwość robić coś we współpracy z innymi, współdziałać z innymi dziećmi w celach konstruowania i planowania oraz pragnie czerpać jak najwięcej od nauczycieli i gorliwie naśladować idealne wzory. (E. Erickson)"

 • Jesteśmy po to, by stworzyć idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku 2,6 – 6 lat

 • Z państwa dziećmi bawić się i pracować będą wykwalifikowani nauczyciele oraz doświadczeni specjaliści: edukator wychowania przedszkolnego, logopeda, psycholog
 • Wspólnymi siłami działamy na rzecz zapewnienia dziecku najwyższej jakości opieki
 • Przedszkole Puchatek jest miejscem, w którym spełniają się dziecięce marzenia. Tu nigdy nie jesteś sam, otaczają Cię inni poszukiwacze przygód, z którymi doświadczasz tego co najpiękniejsze – świata w całej swej różnorodności
 • Nauczyciele pokażą Ci jak wykorzystać drzemiące w Tobie zdolności, energię, ciekawość i naturalną spontaniczność. Do tego miejsca będziesz przychodzić z radością każdego dnia

 WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Bydgoszczy jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Zapraszamy Rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, którzy zapewniają dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

Podstawowym założeniem naszej pracy jest:

 • tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w sferach: psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej;

 • dostosowanie oferty programowej do indywidualnych możliwości wychowanka oraz przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 • zapewnienia poczucie bezpieczeństwa w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku,

 • promocja zdrowego stylu życia

 • promocja wartości moralnych, praw i obowiązków społeczności przedszkolnej.

 • rozwijanie kompetencji społecznych oraz twórczej aktywność dzieci.

 • wykorzystanie różnych form ekspresji: słownej, muzycznej, ruchowej, stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

 • dbanie o pozytywny wizerunek w środowisku

 • wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami

 • edukacja dla zrównoważonego rozwoju ( która obejmuje prawa człowieka, rozwiązywanie konfliktów, dobre rządy, gospodarkę, kulturę i sztukę, wykracza poza formalne systemy edukacyjne, natomiast wywiera na nie wpływ, znajdując odzwierciedlenie w podręcznikach, programach i metodach nauczania)

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 • Nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego , emocjonalnego , stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności.

 • Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, będzie czuło się akceptowane i będzie przygotowane nie tylko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką.

 • Staramy się sprostać lokalnym oczekiwaniom promując jednocześnie osiągnięcia naszych wychowanków.

 • Rodzice wychowanków będą współtwórcami sukcesów swoich dzieci, będą mieli zapewnione wsparcie i pomoc z naszej strony w ich roli wychowawczej , będą otrzymywać informacje o postępach i osiągnięciach dzieci.

 • Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i zadowolenie Rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim zadowolenie naszych wychowanków- to im chcemy zapewnić dobre, radosne i szczęśliwe dzieciństwo.

 • Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla Rodziców: każdy ma prawo uzyskać wszelkie informacje, uczestniczyć w obserwacji dziecka w ciągu dnia , uzyskać naszą pomoc i radę, wyjaśnić wątpliwości, a także uczestniczyć w życiu przedszkola.


MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. W naszym przedszkolu podejmujemy działania, aby każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Tworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym, i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje inspirację do działania i do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań. Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko: potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę, chce pomagać innym na miarę swoich możliwości a także potrafi współpracować z rówieśnikami.NASZA MISJA

 

 • spełniamy oczekiwania dzieci, rodziców, pracowników przedszkola, środowiska lokalnego

 • zapewniamy dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowanie godności,

 • przestrzegamy praw dziecka

 • wspieramy indywidualny rozwój osobowości, zainteresowań , umiejętności

 • zapewniamy fachowa opiekę

 • dbamy o zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 • dążymy do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach interpersonalnych ukazując systemy wartości dla orientacji dziecka w tym, co jest dobre, a co złe

 • staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę, by stawały się: otwarte na ludzi, samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne

 • wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności werbalnej, ruchowej i kontaktu z teatrem , muzyka , plastyką

 Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka. 

 

 • Uczymy dzieci twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną.

 • Pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

 • Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka.

 • Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

 • Uwzględniamy możliwości i potrzeby środowiska, współpracujemy z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym